Lokaj Grupoj en Usono

[Local Esperanto Groups in the USA]

Ek kaj Antaŭen!

Pri / Por Via Loka Grupo

La Universala Esperanto Asocio nun (jan/feb 2015) konsideras lokojn kie okazos la Universala Kongreso (UK) en 2017. Unu tre bona loko, kiu plaĉus al ni, estas Montrealo. Esperantistoj en Kanado kaj Usono jam kunlaboras por plani bonegan kongreson por 2017. Ĝi estos (kaj jam estas) kunlaboro de la Kanado Esperanto-Asocio (KEA), La Esperanto-Societo Kebekia (ESK), kaj Esperanto-USA (E-USA).

La komitato por okazigi la kongreson en Montrealo nun kolektas dokumentojn por prezenti la UEA. Lokaj grupoj en Kanado kaj Usono diskutas la avantaĝojn kaj subskribas subtenajn deklarojn por doni al UEA. Se via grupo en Usono ankoraŭ ne faris tion, ni petas vian helpon. Bonvolu akiri ekzemplerojn, kiujn aliaj grupoj subskribis, kaj krei vian propran deklaron por subteni nian peton al UEA. Vidu la dokumentojn ĉe www.grupoj.org\UK2017.htm. Prepari la dokumenton kun subskriboj kaj sendu al mi (filipo de Teksaso) aŭ al Ĵenja Amis en Kanado.

Se vi havas demandojn aŭ bezonas helpon pri ĉi tiu tasko, konktaktu nin ĉe la retadreso sube, aŭ kontaktu vian estraranon de Esperanto-USA.


La ĉefa informo pri Lokaj Grupoj en Usono troviĝas en la retpaĝo de Esperanto-USA (ligo maldekstre) kaj en nia bulteno, Usona Esperantisto. Se vi estas membro de Esperanto-USA, vi facile trovas aktualan informon pri lokaj grupoj en Usono. Se via loka grupo havas anoncon aŭ raportojn, bonvolu tuj doni la freŝan informon al la redaktoro de la bulteno.

For Your Local Esperanto Group

UEA is now (Jan/Feb 2015) considering sites for the world Esperanto congress (UK) for 2017. One very good site which we like is Montreal. Esperanto speakers in Canada and the United States are already working together to plan a great UK for 2017. This will be (and already is) a cooperative effort of the Canada Esperanto Association (KEA), the Esperanto Society of Quebec (ESK) and Esperanto-USA (E-USA).

The committee for the congress in Montreal is now collecting documents to present to UEA. Local groups in Canada and the United States are discussing the advantages and are signing supporting declarations to give to UEA. If your local group en the United States has not yet done so, we are asking for your help. Please get the sample documents, which some other groups have signed, and create your own declaration to support our request to UEA. See the documents at www.grupoj.org\UK2017.htm. Prepare the document with signatures and send to me (filipo de Teksaso/ Phil Dorcas in Texas) or to Ĵenja Amis in Canada.

If you have questions or need help doing this, contact us via the email address below, or contact your board member of Esperanto-USA.


The main information about Local Groups in the United States is in the website of Esperanto-USA (see the link to the left) and in our newsletter, Usona Esperantisto . If you are a member of Esperanto-USA, you can easily find current information about local groups in the United States. If your local group has an announcement or reports, immediately give the latest details to the editor of the bulletin.